Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2013

iamogi
6527 e5fb 500
As the star falls

September 11 2013

iamogi
5537 14b1 500
Soon it will be cold enough to build fires http://bit.ly/18aLMm8

August 09 2013

iamogi
4510 73eb 500
Reposted bylobuss lobuss

June 26 2013

iamogi
Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna?
- Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacecilia cecilia
iamogi
2454 28d0 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viacecilia cecilia
iamogi
5443 6789
Reposted fromIriss Iriss viacharlie69 charlie69
iamogi
iamogi
0028 6072
Reposted frommisswindy misswindy viamajkey majkey

June 20 2013

iamogi

Gdyby moje rysunki trafiały w powołane ręce, już dawno miałabym wystawę.

Dzieła rąk moich są natomiast zazdrośnie skrywane przed światłem dnia w brudnych i zapomnianych szufladach brudnych i zapomnianych mieszkań.

Trwają zamknięte jak obdarowane ramiona.

Pomyłka? Wszystko nią jest i nic.

Upadam i nikt mnie nie łapie. 

— Ag
iamogi
2717 b4ab 500
wiosna, wiosna i po wiośnie
Reposted bygreenka2000 greenka2000

May 07 2013

iamogi
0520 6148
This is the side effect of my character design. It still at its sketch level... but still loves You:)

May 06 2013

iamogi

February 19 2013

iamogi
Reposted frombuffy buffy
iamogi
2570 13cc
Reposted fromhighringo highringo viatavorite tavorite

February 17 2013

iamogi
7736 4036
Reposted frompesy pesy viamorningcoffeelover morningcoffeelover
iamogi
iamogi
iamogi
3202 81a4

raspberrytart:

momiji by * Yumi * on Flickr.

Reposted fromfreakish freakish viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

February 15 2013

1999 4d0d 500
Reposted fromyiff yiff viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl